ANBI Instelling


Financiele verantwoording over 2018

Balans per 31 december 2018 (in hele Euro's) 

 

A C T I V A 

 
Vorderingen op korte termijn 100
Liquide middelen (Bank/Kas)   4.331
Totale Activa   4.431 
   

P A S S I V A 

 
Eigen vermogen   4.431 
Totale Passiva   4.431 
   

Staat van Ontvangsten en Uitgaven over 2018 (in hele Euro's): 

 

O N T V A N G S T E N

 
Ontvangen giften/bijdragen/vergoedingen    3.798 
Totale Ontvangsten    3.798 
   

U I T G A V E N 

 
Zending en giften   4.248
Communicatie/Advertentie/Promotie/Conferentie -kosten     231 
Kantoor en overige -kosten      154
Overschot  -835 
Totale Uitgaven   3.798 
   

Kort verslag van de activiteiten in 2018: 

 

De MEP Sponsor Programma's in India en Suriname zijn dit jaar
gecontinueerd.

Via de st. Chrisma-Americas heeft de stichting een aantal projecten gesponsord. Ook heeft de stichting een aantal projecten van Asia-Harvest en St. OpenDoors NL, in het Midden-Oosten en het Verre-Oosten i.v.m. De vervolgde Christenen, Evangelisten en Hulpgoederen gesponsord.

De activiteiten van de stichting in Suriname kunnen de komende tijd verder worden uitbreid. Om dit te realiseren zijn twee factoren van essentieel belang, n.l.: de beschikbaarheid van mankracht en financien.

De stroom van ontvangen giften is in dit jaar ten opzichte van vorig jaar hetzelfde gebleven.

Dit alles is conform het Beleidsplan van de stichting.