ANBI Instelling


Financiele verantwoording over 2019

Balans per 31 december 2019 (in hele Euro's) 

 

A C T I V A 

 
Liquide middelen (Bank/Kas)   3.178
Totale Activa   3.178 
   

P A S S I V A 

 
Eigen vermogen   3.178 
Totale Passiva   3.178 
   

Staat van Ontvangsten en Uitgaven over 2019 (in hele Euro's): 

 

O N T V A N G S T E N

 
Ontvangen giften/bijdragen/vergoedingen    3.720 
Totale Ontvangsten    3.720 
   

U I T G A V E N 

 
Zending en giften   4.682
Communicatie/Advertentie/Promotie/Conferentie -kosten     153 
Kantoor en overige -kosten      138
Overschot  -1.253 
Totale Uitgaven   3.720 
   

Kort verslag van de activiteiten in 2019: 

 

De MEP Sponsor Programma's in India en Suriname zijn dit jaar
gecontinueerd.

Via de st. Chrisma-Americas heeft de stichting een aantal projecten gesponsord. Ook heeft de stichting een aantal projecten van Asia-Harvest en St. OpenDoors NL, in het Midden-Oosten en het Verre-Oosten i.v.m. De vervolgde Christenen, Evangelisten en Hulpgoederen gesponsord.

De activiteiten van de stichting in Suriname kunnen de komende tijd verder worden uitbreid. Om dit te realiseren zijn twee factoren van essentieel belang, n.l.: de beschikbaarheid van mankracht en financien.

De stroom van ontvangen giften is in dit jaar ten opzichte van vorig jaar hetzelfde gebleven.

Dit alles is conform het Beleidsplan van de stichting.