ANBI Instelling


Financiele verantwoording over 2016

Balans per 31 december 2016 (in hele Euro's) 

 

A C T I V A 

 
Liquide middelen (Bank/Kas)   6.874
Totale Activa   6.874 
   

P A S S I V A 

 
Kortlopende schulden      380 
Eigen vermogen   6.494 
Totale Passiva   6.874 
   

Staat van Ontvangsten en Uitgaven over 2016 (in hele Euro's): 

 

O N T V A N G S T E N

 
Ontvangen giften/bijdragen/vergoedingen    3.178 
Totale Ontvangsten    3.178 
   

U I T G A V E N 

 
Zending en giften   5.116
Communicatie/Advertentie/Promotie/Conferentie -kosten     296 
Kantoor en overige -kosten      176
Tekort  -2.410 
Totale Uitgaven   3.178 
   

Kort verslag van de activiteiten in 2016: 

 

De MEP Sponsor Programma's in India en Suriname zijn dit jaar
gecontinueerd.

Via de st. Chrisma-Americas heeft de stichting een aantal kinderhuizen bezocht en gesponsord. Ook heeft de stichting een aantal projecten in het Midden-Oosten en het Verre-Oosten i.v.m. De vervolgde Christenen, Evangelisten en Hulpgoederen gesponsord.

De activiteiten van de stichting in Suriname en de Americas kunnen de komende tijd verder worden uitbreid. Om dit te realiseren zijn twee factoren van assentieel belang, n.l.: de beschikbaarheid van mankracht en financien.

Dit alles is conform het Beleidsplan van de stichting.